Łódź, Poland

University of Social Sciences in Lodz

Uczelnia Nauk Społecznych

University type: other universities
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Internal SecurityStudies in Polish
Civil DefenceStudies in Polish
Bezpieczeństwo i porządek publicznyStudies in Polish
Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznejStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Animacja kultury i wypoczynkuStudies in Polish
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społecznaStudies in Polish
Metodyka kształcenia zdalnego i hybrydowegoStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąStudies in Polish
Resocjalizacja i socjoterapiaStudies in Polish
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuStudies in Polish
Trening interpersonalny i mediacjeStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Psychologia kliniczna z psychoterapiąStudies in Polish
Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życiaStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuStudies in Polish
Resocjalizacja i socjoterapiaStudies in Polish
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwojuStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
National SecurityStudies in Polish
Crisis ManagementStudies in Polish
Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznymStudies in Polish
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowaStudies in Polish
Cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnychStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Edukacja dorosłych z tutoringiemStudies in Polish
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąStudies in Polish
Pedagogika zdrowia z psychoterapiąStudies in Polish
Resocjalizacja i socjoterapiaStudies in Polish
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuStudies in Polish
Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychStudies in Polish

MBAmore »
Executive MBA Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Childcare Pedagogy Studies in Polish
Cybersecurity Studies in Polish
Doctor of Business Administration Studies in Polish
Education of Young Offenders Studies in Polish
International Security Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Psychodietetics Studies in Polish
Psychology in Business Studies in Polish
Traffic Psychology Studies in Polish
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych Studies in Polish
Coaching i mentoring - akademia trenera Studies in Polish
Doradztwo edukacyjno-zawodowe Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia Studies in Polish
Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne Studies in Polish
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studies in Polish
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie w oświacie Studies in Polish
Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna Studies in Polish
Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa Studies in Polish
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej Studies in Polish
Psychologia mediów i reklamy Studies in Polish
Psychologia sportu Studies in Polish
Psychotraumatologia Studies in Polish
Seksuologia kliniczna Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studies in Polish
Wychowanie do życia w rodzinie Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Studies in Polish

Other short coursesmore »
Diagnoza funkcjonalna ucznia z orzeczeniem - kurs doskonalący - blok I Studies in Polish
Diagnoza funkcjonalna ucznia z orzeczeniem - kurs doskonalący - blok II Studies in Polish
Dobrostan nauczycieli Studies in Polish
Jak przygotować program poprawy efektywności kształcenia Studies in Polish
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w klasie Studies in Polish
Self-regulation dla specjalistów - blok I Studies in Polish
Self-regulation dla specjalistów - blok II Studies in Polish
Sensomotoryka nie tylko dla smyka (zajęcia wykładowo-warsztatowe) Studies in Polish
Skuteczna komunikacja z rodzicami - wskazówki do pracy z trudnymi rodzicami Studies in Polish
Szkolenia Rad Pedagogicznych Studies in Polish
Terapia behawioralna - kurs doskonalący - blok I Studies in Polish
Terapia behawioralna - kurs doskonalący - blok II Studies in Polish
Terapia ręki - kurs kwalifikacyjny I i II stopień Studies in Polish
Terapia ręki. Kurs kwalifikacyjny III stopnia Studies in Polish
Tik w edukacji i terapii pedagogicznej - warsztaty Studies in Polish
TUS - kurs doskonalący Studies in Polish
Tworzenie programów profilaktycznych dotyczących różnorodnych uzależnień Studies in Polish
Wychowanie do wartości - kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych Studies in Polish
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych Studies in Polish

Other educational centers
Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Nowym TarguNowy Targ
Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w RzeszowieRzeszów
University website:
www.uns.lodz.pl

Map

« back - Universities
Privacy Policy