Łódź, Poland

University of Social Sciences in Lodz

Uczelnia Nauk Społecznych

University type: other universities
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Internal SecurityStudies in PolishStudies online
Civil DefenceStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo i porządek publicznyStudies in PolishStudies online
Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznejStudies in PolishStudies online
PedagogyStudies in PolishStudies online
Animacja kultury i wypoczynkuStudies in PolishStudies online
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społecznaStudies in PolishStudies online
Metodyka kształcenia zdalnego i hybrydowegoStudies in PolishStudies online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąStudies in PolishStudies online
Resocjalizacja i socjoterapiaStudies in PolishStudies online
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuStudies in PolishStudies online
Trening interpersonalny i mediacjeStudies in PolishStudies online

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in PolishStudies online
PsychologyStudies in PolishStudies online
Psychologia kliniczna z psychoterapiąStudies in PolishStudies online
Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życiaStudies in PolishStudies online
Special EducationStudies in PolishStudies online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in PolishStudies online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)Studies in PolishStudies online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)Studies in PolishStudies online
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuStudies in PolishStudies online
Resocjalizacja i socjoterapiaStudies in PolishStudies online
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwojuStudies in PolishStudies online
Psychologia (wariant skrócony)Studies in PolishStudies online
Psychologia kliniczna z psychoterapiąStudies in PolishStudies online
Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życiaStudies in PolishStudies online

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
National SecurityStudies in PolishStudies online
Crisis ManagementStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznymStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowaStudies in PolishStudies online
Cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnychStudies in PolishStudies online
PedagogyStudies in PolishStudies online
Edukacja dorosłych z tutoringiemStudies in PolishStudies online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąStudies in PolishStudies online
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudies in PolishStudies online
Resocjalizacja i socjoterapiaStudies in PolishStudies online
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuStudies in PolishStudies online
Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychStudies in PolishStudies online

MBAmore »
Executive MBA Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Cybersecurity Studies in Polish
Education of Young Offenders Studies in Polish
International Security Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Psychology in Business Studies in Polish
Traffic Psychology Studies in Polish
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych Studies in Polish
Coaching i mentoring – akademia trenera Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Integracja sensoryczna Studies in Polish
Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne Studies in Polish
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studies in Polish
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie w oświacie Studies in Polish
Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna Studies in Polish
Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa Studies in Polish
Psychodietetyka Studies in Polish
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej Studies in Polish
Psychologia mediów i reklamy Studies in Polish
Psychologia sportu Studies in Polish
Psychotraumatologia Studies in Polish
Seksuologia kliniczna Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Studies in Polish

Other short coursesmore »
Gry i zabawy w edukacji polonistycznej i matematycznej dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością Studies in Polish
Jak pracować z uczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Studies in Polish
Kształcenie umiejętności kluczowych Studies in Polish
Ocena funkcjonalna dzieci i młodzieży - przegląd dostępnych narzędzi diagnostycznych Studies in Polish
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w okresie pandemii i nauki zdalnej Studies in Polish
Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze Studies in Polish
Problematyka nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) Studies in Polish
Terapia ręki. Kurs kwalifikacyjny I i II stopnia Studies in Polish
Zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Żywienie i edukacja żywieniowa w szkole Studies in Polish

Other educational centers
Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Nowym TarguNowy Targ
University website:
www.uns.lodz.pl/

Map

« back - Universities
Privacy Policy