Presentation of the University
Poznań, Poland

Higher School of Safety in Poznan

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

University type: other universities
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Health SafetyStudies in Polish
Art TherapyStudies in Polish
Occupational TherapyStudies in Polish
Bezpieczeństwo żywności i żywieniaStudies in Polish
BHP i ochrona przeciwpożarowaStudies in Polish
BioterroryzmStudies in Polish
Catering w dietetyceStudies in Polish
Ergonomia w bezpieczeństwie pracyStudies in Polish
Opieka nad osobą starsząStudies in Polish
Psychodietetyka – trener personalnyStudies in Polish
Psychoprofilaktyka zdrowiaStudies in Polish
Zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowiaStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Audyt i kontrola jakości zarządzaniaStudies in Polish
Coaching i przywództwo w biznesieStudies in Polish
Ergonomia i projektowanie form użytkowychStudies in Polish
Marketing i zarządzanie sprzedażąStudies in Polish
Menadżer bezpieczeństwa w biznesieStudies in Polish
Negocjacje i mediacje biznesoweStudies in Polish
Psychologia w zarządzaniu biznesemStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHPStudies in Polish
Zarządzanie kadrami – outsourcing HRStudies in Polish
Zarządzanie produktem i markąStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Crisis ManagementStudies in Polish
Public SafetyStudies in Polish
AntyterroryzmStudies in Polish
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzmStudies in Polish
BHP i ochrona przeciwpożarowaStudies in Polish
Detektywistyka i wywiad gospodarczyStudies in Polish
Obrona terytorialna i obrona cywilnaStudies in Polish
Specjalność policyjnaStudies in Polish
Specjalność wojskowaStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowymStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Earl Child EducationStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
Occupational TherapyStudies in Polish
Animacja kultury z arteterapiąStudies in Polish
Animacja rozwoju osobistego - coaching, mentoring i tutoringStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapiaStudies in Polish
Pedagogika pracy z BHPStudies in Polish
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszejStudies in Polish
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudies in Polish
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarnaStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
NeuropsychologyStudies in Polish
CyberpsychologiaStudies in Polish
Psychologia emocjiStudies in Polish
Psychologia kryminalistyczno – śledczaStudies in Polish
Psychologia mediacji i negocjacjiStudies in Polish
Psychologia penitencjarnaStudies in Polish
Psychologia służb mundurowychStudies in Polish
Psychologia social mediówStudies in Polish
Psychologia sytuacji kryzysowychStudies in Polish
Psychologia w biznesie i zarządzaniuStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
National SecurityStudies in Polish
Public SafetyStudies in Polish
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistykąStudies in Polish
Bezpieczeństwo militarneStudies in Polish
Bezpieczeństwo portów lotniczychStudies in Polish
Detektywistyka i wywiadStudies in Polish
Edukacja i promocja bezpieczeństwa BHPStudies in Polish
Kryminalistyka śledczaStudies in Polish
Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowychStudies in Polish
Obrona terytorialna i obrona cywilnaStudies in Polish
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwemStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
NeuropsychologyStudies in Polish
Komunikacja i kreowanie wizerunku publicznegoStudies in Polish
Psychologia edukacji pozytywnejStudies in Polish
Psychologia konfliktu i przemocyStudies in Polish
Psychologia kultury bezpieczeństwaStudies in Polish
Psychologia reklamyStudies in Polish
Psychologia sądowa i penitencjarnaStudies in Polish
Psychologia zagrożeń społecznychStudies in Polish
PsychoonkologiaStudies in Polish
Seksuologia społecznaStudies in Polish

Short pg coursesmore »
Childcare Pedagogy Studies in Polish
Human Resources Management Studies in Polish
Library and Information Science Studies in Polish
Occupational Therapy Studies in Polish
Agent celny Studies in Polish
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej Studies in Polish
Autokreacja i budowanie wizerunku Studies in Polish
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Studies in Polish
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej Studies in Polish
Coaching i doradztwo zawodowe Studies in Polish
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli Studies in Polish
Edukacja dla bezpieczeństwa Studies in Polish
Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych w tym osób z autyzmem i zespołem aspargera Studies in Polish
Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika (3 semestry) Studies in Polish
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Studies in Polish
Handel ludźmi Studies in Polish
Hortiterapia Studies in Polish
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką Studies in Polish
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studies in Polish
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Studies in Polish
Logopedia z komunikacją alternatywną Studies in Polish
Mediacje i negocjacje Studies in Polish
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką Studies in Polish
Menadżer bhp z metodyką Studies in Polish
Menadżer czasu wolnego i kultury Studies in Polish
Menadżer turystyki zdrowotnej Studies in Polish
Menedżer bezpieczeństwa w biznesie Studies in Polish
Migracje i uchodźctwo Studies in Polish
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia Studies in Polish
Negocjacje kryzysowe i policyjne Studies in Polish
Obrona terytorialna Studies in Polish
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego Studies in Polish
Psychologia dochodzeniowo-śledcza Studies in Polish
Psychologia przywództwa w praktyce Studies in Polish
Resocjalizacja z profilaktyką i terapią uzależnień Studies in Polish
Socjoterapia Studies in Polish
Terapia psychopedagogiczna w szkole podstawowej Studies in Polish
Turystyka uzdrowiskowa i SPA Studies in Polish
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studies in Polish
Zarządzanie BHP Studies in Polish
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Studies in Polish
Zarządzanie oświatą Studies in Polish
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury Studies in Polish
Zoopsychologia Studies in Polish

Other short coursesmore »
Animator czasu wolnego Studies in Polish
Autoprezentacja jako język wpływu i perswazji Studies in Polish
Bezpieczeństwo zdrowia kobiet w ciąży Studies in Polish
Career coaching Studies in Polish
Innowacyjne narzędzia w nauczaniu i wspieraniu rozwoju Studies in Polish
Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia – metody i narzędzia pracy Studies in Polish
Kryminalistyczne czynności procesowe, a skutki popełnianych błędów Studies in Polish
Kurator sądowy i społeczny – metody i techniki działania Studies in Polish
Kurs Hortiterapii Studies in Polish
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kurs recertyfikacyjny Studies in Polish
Kurs Przygotowawczy do rekrutacji w Policji Studies in Polish
Metody i techniki pracy prywatnego detektywa Studies in Polish
Między ofiarą a sprawcą – charakterystyka ofiar i sprawców przemocy seksualnej oraz metody pracy Studies in Polish
Modus operandi sprawców przestępstw Studies in Polish
Motywowanie podległego zespołu oraz samego siebie oparte na zarządzaniu przez relacje i wartości Studies in Polish
Negocjator policyjny Studies in Polish
Oferta kursów WOPR Studies in Polish
Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia Studies in Polish
Praktyczny trening budowania i zmiany nawyków Studies in Polish
Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży – innowacyjne metody Studies in Polish
Profilowanie psychologiczne sprawców przestępstw Studies in Polish
Przekonania, myśli, emocje -techniki pracy w terapii poznawczo-behawioralnej Studies in Polish
Przemoc w rodzinie – diagnoza i metody przeciwdziałania Studies in Polish
Przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstw Studies in Polish
Przygotowanie do pokonania toru Testu Sprawności Fizycznej – rekrutacja do Policji Studies in Polish
Psychologia przywództwa Studies in Polish
Psychologia w ratownictwie – komunikacja z poszkodowanym Studies in Polish
Public Relations dla służb mundurowych Studies in Polish
Rekrutacja i selekcja kadr – vademecum Studies in Polish
Rozpoznawanie zagrożeń o charakterze kontrwywiadowczym ze strony obcych służb specjalnych Studies in Polish
Rozwijanie kreatywności w pracy z dziećmi i młodzieżą Studies in Polish
Skuteczne motywowanie pracowników, uczniów, pacjentów – metody i techniki Studies in Polish
Skuteczny manager – od instruowania do pełnej autonomii pracowników Studies in Polish
SPAP, GROM, FORMOZA i inne jednostki specjalne policji i wojska Studies in Polish
Train the trainer – szkolenia dla trenerów Studies in Polish
Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych Studies in Polish
Wywiad i kontrwywiad – metody i techniki działania Studies in Polish
Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych na terenie RP Studies in Polish
Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych w tym zamachów terrorystycznych i katastrof Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

Other educational centers
Higher School of Safety - Faculty in BartoszyceBartoszyce
Higher School of Safety - Faculty in GdanskGdańsk
Higher School of Safety - Faculty in GiżyckoGiżycko
Higher School of Safety - Faculty in GliwiceGliwice
Higher School of Safety - Faculty in Jastrzębie ZdrójJastrzębie Zdrój
Higher School of Safety - Faculty in JaworznoJaworzno
Higher School of Safety - Faculty in SkoczówSkoczów
Higher School of Safety is a vocational institution educating students and giving them opportunities of personal development and creative activity in the fields of life related to human and public security. This problematicity as well as counseling activity are also the main themes of scientific research at Higher School of Safety.

Higher School of Safety is the first higher education institution in Poland preparing specialists in the fields of individual and public safety.

Map

« back - Universities
Privacy Policy